Общи условия на договора

Извлечение от Общи условия на “АРИЕС ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД за организирани

туристически пътувания(ТП) и тяхната продажба на крайни клиенти – туристи

I.ЗАПИСВАНЕ
Туристът има право да извърши временна резервация (ВР) чрез попълване на резервационна бланка за туристически пътувания-ТП, включително по телефона. При наличие на възможност ВР се пази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез плащане на депозит.

Информацията, предоставяна в офисите на Туроператора е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници (интернет, рекламни брошури, радио и тв-предавания и т.н.).

Резервация се прави само след заплащане на депозит в размер на 30% на човек за дължимата сума. Останалата сума в размер на 70% се заплаща минимум 25 работни дни преди датата на отпътуване/не важи за резервации, направени по ранни записвания, резервации за новогодишни пътувания или специални оферти /. Банкова сметка,на която се извършват преводите:

Централна Кооперативна Банка

Сметка в лева:

IBAN: BG86 CECB 9790 10F3 351300

АРИЕС ХОЛИДЕЙЗ

Договорът за организирано туристическо пътуване (ДОТП) обвързва “Ариес Холидейз” ЕООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от Туроператора на направената временна резервация, в рамките на два работни дни, както и при извършване на пълно плащане в срок. Междувременно подписан договор се приема, че е сключен под отлагателно условие, с оглед очакваното потвърждение, а в случай, че липсва такова, Туроператорът предлага други възможности, които Потребителят може да приеме или откаже, без да дължи неустойка или обезщетения.

В срок между 10 и 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо Туристът да посети офиса на Туроператора, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена информацията по чл.32 от ЗТ. При записване в последния момент тя се предоставя при сключване на договора.

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ВИЗОВИ УСЛУГИ , ТРАНСПОРТ, НАСТАНЯВЯНЕ И ЗАСТРАХОВАНЕ

Туроператорът поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи ТП. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора, включително като представи необходимите документи, за осъществяването му.

В случаите на задгранични пътувания Туроператорът не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури необходимите формуляри и внесе исканите от Туриста документи пред компетентните органи и служби, включително като извършва уведомяване за необходимостта от интервю. При приемане на чужди туристи на територията на Р България, по желание на Туриста и при наличие на възможност, Туроператорът оказва съдействие за влизане/напускане и престой в пределите на страната, включително за снабдяване с виза и/или други необходими документи, без да поема каквито и да е ангажименти, които са от компетентността на оторизираните държавни органи и институции или други трети лица. Туристът отговаря за редовността и точното оформление на своите документи за самоличност, включително задграничния паспорт.

Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за влизане/напускане и престой на територията на Р България.

Турист, ненавършил пълнолетие (България- 18г.), пътуващ с един от родителите или без родител, задължително трябва да притежава и представи на граничните власти пълномощно, удостоверяващо съгласието на другия родител или родителите, респективно попечителите, за пътуване зад граница. 

Туристът е длъжен да заплаща допълнителните услуги, невлизащи в стойността на туровете, отделно.

Туроператорът извършва настаняване в превозното средство по реда на записването. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на Туриста и други подобни. При совалковите превози ТО не може да гарантира първи седалки на туристите в автобуса, ако клиентът не си е доплатил допълнително за тях. При совалковите превози до Турция и Гърция, когато Транспортът се извършва от друг ТО - трета страна , „Ариес холидейз „ не носи отговорност при настъпили повреди на автобуса и настъпили неуредици по време на пътуването в автобуса, както и не може да гарантира желаното място за сядане в него

ТО си запазва правото да промени превозвача с друг, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си. ТО си запазва правото да промени часа и мястото на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини

Точният час и място на отпътуване от България, регистрационния номер и телефона на водача се съобщават 2 /два/ дни преди отпътуването.

Туроператорът установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. Туроператорът има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на съответната екскурзия (превоз, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н.), както и при промяна на летищните такси.

В случай на несвоевременно заплащане, Туроператорът има право по свой избор да изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация, включително като развали договора, със съответните последици.

Туроператорът извършва медицинско застраховане на Туриста, заминаващ извън пределите на Република България, което е включено в цената на ТП /освен в случаите,когато не са упоменати други условия на офертата/ и е валидно за времето на пребиваване в чужбина за периода, посочен в договора. Застраховките за клиенти ,които ползват само  хотелско настаняване се правят по желание на туриста. По желание на Туриста се сключва застрахователен договор – на по-високо ниво (с/без Аssistance) или за покриване на разходите в случай на загуба на багаж, или в случай на отказ от пътуване от страна на Туриста и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт.

Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с предоставената му застрахователна полица.

При входящ туризъм чуждите Туристи трябва да имат съответна медицинска застраховка, важаща за РБългария, като при липса им се извършва такава.

Туристът има право, в месечен срок преди началото на ТП, да прехвърли своите права и задължения по договора на трето лице, като уведоми писмено в тридневен срок Туроператора и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, наред с други възможни разходи, се дължи на Туроператора административна такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 30 лв. на лице.

Лицето, подписало ДОТП, представлява интересите на всички Туристи, чиито имена фигурират в договора, като отговаря за техните лични данни а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага 3-те лица да окажат съдействие за провеждане на ТП.

Когато договорът е сключен чрез Турагент, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, Туристите се обръщат първо към него и само при невъзможност за разрешаването им към Туроператора. Всички уведомявания, съобщения и кореспонденция между страните се извършват в офиса на Туроператора, където е сключен договора, респективно - посочените от Туриста адрес, тел. и e-mail.

Настаняването в хотелите при пристигане се извършва след 14.00 ч, а освобождаването на стаите в 12.00 ч.,освен ако ТО предварително не е уведомил потребителите за друг по ранен час на отпътуване, в които случаи последните следва да се съобразят.

Всякя промяна на име на турист или дата на отпътуване по резервация за ранно записване, се таксуват и заплащат по стандартни цени

В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на отпътуване, Туристът резервирал и заплатил пакет по ранно записване губи 100 % от внесената сума.При промяна на направена вече резервация се удържа такса в размер на 30 лв

В случай,че не се набере необходимата бройка за провеждане на дадена екскурзия,туроператора е длъжен да уведоми туриста мин.10 дни преди датата на тръгване и да му върне сумата за екскурзията

Към датата на сключване на договора,ТО предоставя на потребителя информацията за допълнителните услуги в хотела във вида и данните ,предоснавени му от чуждестранния контрагент и ни носи отговорност за верността й както и за последващите промени в случай, че не е уведомен за настъпването на промените преди сключването на договора.

Списък на лицензираните превозвачи по програми на „Ариес Холидейз”-Хеброс Бус-адрес Пловдив,бул Македония 1, лиценз 0520, Ми М ТРАВЕЛ-адрес Дупница,улица Цар Иван Асен 5, лиценз 0808, Акбулут-адрес Кърджали, кв.Възрожденци бл 6, лиценз 0844, Мони-адрес Дупница,ул.Бузлуджа 18, лиценз 0635 ,Деметра Транспорт булстат175021397,ЖК Бели брези 7,Берти травел-лиценз 1163 ,ЖК Дървеница бл3, Юбим ЕООД-ЖК Свобода,бл.20,Метро туризъм , Албена Холидейз, АполоДорис, Дрита, Цветина, Бойдеви

III.УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПЪТУВАНЕ

Във върховия период на туристическия сезон, в случай на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел, Туроператорът може да извършва замяна на хотела, с такъв от същата или по-висока категория, в същия или друг курорт, без промяна на общата цена на ТП.

При липса на минимален брой туристи на Туриста се предлага допълнително заплащане за индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут  в срок до 10 дни преди началото, Туроператорът, след като уведоми Туриста, има право да отмени пътуването, като възстановява цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения.

IV.НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

При отказ на Туриста от ТП ,  то същия заплаща на туроператора   следните неустойки, в процент от стойността на целия ТП: от датата на записване до 60 дни преди датата на пътуване-такса резервация-40 лв на човек, от 59 до 30 дни преди датата на пътуване-внесения депозит,от 29 до 20 дни преди датата на пътуване-50 % от общата стойност на пътуването,от 19 до 14 дни преди датата на пътуване-80 % от общата стойност,по-малко от 14 дни преди заминаване-100% от общата стойност на пътуването.  Тези условия не важат при ранните резервации, където заплатената сума не се възстановява и  клиентът губи 100% от внесената сума

При закупуване на екскурзии, почивки и програми с намаления, при Ранни записвания, както и при закупуване на ваучери от различни системи (Deals.bg, Grabo.bg, SuperDeal.bg,  Sdelkite, VipOfeta, Great, Napolovina,  Ofertomat, Lapni, Grupovo и  други подобни), не се приемат анулации и не се възстановяват суми. Същото важи и при празнични и специални програми като Великден, Гергьовден,Коледа, Нова година и други.

Незаплащането в срок на пълната стойност на избраното ТП се счита за отказ на Туриста с предвидените в тази точка последици.

Туроператорът не носи отговорност за изменението на летището за излитане, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията. Аналогично се прилага разпоредбата и когато се използва друг вид транспорт.

В случай нарушение на законодателството, в която и да е страна от програмата, включително РБългария, от Туриста и/или неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаване на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло, от и за сметка на съответното лице нарушител. Когато с решение на властите или отговорни лица, на Туриста е отказана възможността да напусне или влезе, в страна от програмата, включително РБългария, а също, възможността за превоз или престой в резервиран хотел, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист, Туроператорът не носи отговорност.

Туроператорът не носи отговорност, когато поради обстоятелствата, изложени по-горе, се е достигнало до закъснение, с повече от 30 (тридесет) минути, на пътуващата група, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист.

Туроператорът не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието (напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели) при промяна по желание на Туриста на първоначалните условия на пътуването (маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н.) в границата от 30 дни преди датата на заминаване.

При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено или продължено ТП, и настъпили след пълно или частично заплащане на ТП от страна на Туроператора на своите контрагенти, Туроператорът се задължава да изплати на Туриста сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н.) в 10 дневен срок от получаването и.

Туроператорът не отговаря за багажа на Туриста (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които Туристът е могъл, но не се е възползвал.

Сумата, изплащана от Туроператора в качеството си на обезщетение за вреди не може да превишава стойността на ТП. При наличието на международни договори, в сила за Република България, отговорността за вреди се ограничава до предвидения там размер, съгласно разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗТ, но не повече от стойността на ТП.

V.РЕКЛАМАЦИИ

В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, Туристът е длъжен незабавно да уведоми и запознае Туроператора с възникналия проблем. Всички рекламации се отбелязват на мястото, където е станало произшествието, като се съставя констативен Протокол, подписан от лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства. Рекламацията е валидна в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от потребителя, хотела и чуждестранния туроператорр посрещнал потребителя. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които са повдигнати след края на престоя на туристите, хотелът и тероператорът имат право да не разглеждат.

Рекламации на Туриста, по повод предоставеното качество и изпълнението на ТП, трябва да се извършат писмено, в 14-дневен срок от момента на завършването на ТП. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнато лице, включително при договор в полза на трето лице. Туроператорът разглежда получената рекламация в месечен срок.

Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност пред компетентните органи.

Всички спорове между страните се разрешават от тричленен състав на Арбитражен съд при Стопанска асоциация – град София

Дестинации